Reglement

Wedstrijd Reglement Vuurtorenrace

Over dit Reglement

 1. Door inschrijving verklaren de deelnemers zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
 2. Tenzij in dit wedstrijdreglement anders beschreven, zijn gedurende het evenement van toepassing:
  • Het meest recente technisch en wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN);
  • Het binnenvaart Politie Reglement (BPR);
  • Plaatselijke verordeningen;
  • In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de Organisatie van de Vuurtorenrace, hierna genoemd: de Organisatie.

Verantwoordelijkheid

 1. Deelnemers nemen deel op eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekraken of beschadiging van sloep, sloepinventaris of persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van aantoonbare schuld van de Organisatie.
 2. Elke ploeg/sloep wordt geacht zich te verzekeren tegen ongevallen en schade aan persoon, sloep en derden (minimaal WA).
 3. Ongevallen of verwondingen dienen zo spoedig mogelijk aan de Organisatie gemeld te worden, zie hiervoor de routekaart met ‘in geval van nood ‘ instructies.

Deelname

 1. Met betrekking tot de bemanning, uitrusting en gegevens van de sloepen, worden het meest recente sloepenregister van de FSN en het FSN-reglement gehanteerd. Sloepen die hieraan niet voldoen, kunnen worden gediskwalificeerd. Sloepen met onbekende of verlopen C-waarde, nemen deel buiten mededinging.
 2. Een gemengd roeiteam wordt ingedeeld bij het herenklassement.
 3. Maximaal één wisselroeier is toegestaan in de sloep. De wisselroeier dient bij de start aan boord te zijn en te blijven.
 4. Voldoende reddingsmiddelen zoals gesteld in het meest recente FSN-reglement zijn verplicht en dienen voor de start in de sloep aanwezig zijn.
 5. De Organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers uit de wedstrijd te nemen indien men zich niet houdt aan wedstrijdreglement, FSN-reglement of BPR of wanneer veiligheid of voortgang van het evenement in het geding komt.
 6. De Organisatie behoudt zich het recht om de route aan te passen of de wedstrijd af te gelasten vanwege extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de race redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra gemaakte kosten.
 7. Een verzoek om restitutie van inschrijfgeld wordt uitsluitend in overweging genomen indien deelnemers zich uiterlijk twee weken voor de wedstrijd met een geldige reden afmelden.

Kranen en parkeren

 1. Het hijsen van de sloep door de kraan of gebruik van de trailerhelling gebeurt geheel op eigen risico, de Organisatie aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 2. Hijsen met eigen hijsmiddelen is niet toegestaan.
 3. Bij het hijsen van een sloep is het verboden zich binnen de draaicirkel van de kraan of in de sloep te bevinden.
 4. Bij het hijsen van sloepen moeten aanwijzingen van de kraanmachinist en medewerkers van de Organisatie worden opgevolgd. Het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot diskwalificatie.
 5. Het parkeren van voertuigen en trailers dient te gebeuren op de locatie aangegeven door de Organisatie. Chauffeurs dienen hierbij de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie op te volgen.

Voor de Wedstrijd

 1. Stuurlieden (of een afgevaardigde) dienen kennis te hebben genomen van dit wedstrijdreglement voor aanvang van het palaver, dat zij verplicht zijn bij te wonen. Ten bewijze hanteert de Organisatie een tekenlijst.
 2. Instructies van politie, gemeente, Reddingsbrigade, Rijkswaterstaat en de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van aanwijzingen of het onheus bejegenen van officials kan leiden tot sancties of diskwalificatie
 3. Voor de start is eventuele controle door de organisatie mogelijk. Criteria vormen het technisch reglement van de FSN, alsmede dit wedstrijdreglement.
 4. Tijdens de wedstrijd moet het startnummerbord duidelijk op de boeg worden gevoerd. Bij het niet voeren van het startnummerbord wordt de sloep niet vermeld in de uitslag. Het startnummerbord en routekaart worden uitgereikt bij de start. Bij inlevering na de wedstrijd ontvangt het team zijn consumptiebonnen.
 5. De startindeling is vooraf gebeurd naar inzicht van de Organisatie.

Tijdens de Wedstrijd

 1. Sloepen dienen uiterlijk 30 minuten voor de start aanwezig te zijn achter de startlijn.
 2. Iedere twee minuten starten er twee sloepen. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de Organisatie.
 3. De sloepen moeten de voorgeschreven route afleggen. Langs het parcours zijn controleposten ingericht.
 4. Van alle deelnemers wordt begrip gevraagd bij het oplopen van minder snelle sloepen. Inhalen is niet zonder risico voor sloepen of voor anderen op het water. Van alle deelnemers wordt te allen tijde sportiviteit en goed zeemanschap verwacht, zodat in alle redelijkheid wordt ingehaald. Als desondanks twee of meer sloepen tegelijk een smal punt willen passeren, heeft de sloep die opgelopen wordt voorrang.
 5. Oponthoud tijdens de wedstrijd veroorzaakt door derden op of rond het water kan niet in de uitslag worden verwerkt.
 6. Het aanvaarden van hulp, in welke vorm dan ook, kan leiden tot diskwalificatie.
 7. Ongevallen of verwondingen moeten zo spoedig mogelijk aan de organisatie worden gemeld, zie hiervoor de routekaart met ‘in geval van nood ‘ instructies.
 8. De Organisatie behoudt zich het recht voor om sloepen met grootte achterstand omwille van de voortgang van het evenement, uit de wedstrijd te nemen.

Na de Wedstrijd

 1. Het nummerbord en de routekaart dienen na de wedstrijd ingeleverd te worden bij de inschrijvingstafel. Bij inlevering ontvangt het team zijn consumptiebonnen.
 2. Protesten kunnen schriftelijk en onder betaling van 50 euro per protest, bij de Organisatie worden ingediend tot een uur na binnenkomst van de laatste sloep. De Organisatie hanteert hierbij het Vuurtorenrace protest protocol. In geval van toekenning van dit protest wordt het bedrag gerestitueerd. De Organisatie behoudt zich het recht voor protesten in de week na de wedstrijd te behandelen.

Vuurtorenrace Protest Protocol

 1. Als een deelnemer binnen een uur na binnenkomst van de laatste sloep te kennen geeft een protest/ melding te willen indienen, wordt verwezen naar de wedstrijdleiding, die namens de Organisatie optreedt.
 2. De wedstrijdleiding legt de deelnemer de keuze voor: een protest kan de uitslag beïnvloeden en kost 50 euro, een melding is kosteloos en wordt (net als protesten) vastgelegd bij de Organisatie en bij FSN.
 3. De wedstrijdleiding voorziet de deelnemer van een formulier om een protest of melding in te dienen.
 4. Bij een melding wordt deze geregistreerd door de Organisatie en bijgevoegd bij de latere verslaglegging aan FSN.
 5. Bij een protest betaalt de deelnemer 50 euro.
 6. De Organisatie beraadt zich op het protest en eventuele sanctie. Gestreefd wordt naar directe beoordeling en eventuele verwerking in de uitslag. De beoordeling mag hooguit een week tijd kosten.
 7. Definitieve uitslag is na een week bekend bij FSN; uiterlijk dan is ook de beoordeling van het protest bekend. Protesten zijn onderdeel van de verslaglegging aan FSN.
 8. In geval van toekenning van het protest wordt het bedrag van 50 euro gerestitueerd.
 9. Over de beoordeling van het protest wordt niet gecorrespondeerd.